Wednesday, July 10, 2013

Song - Aylı GecələrAylı Gecələr
Mus.: Cahangir Cahangirov, söz.: İslam Səfərli

Moonlit Nights

Gecə sakit çay axır,
Lal sulardan Ay baxır.
Ey könül, çıx eyvana,
Eyvandan mehriban,
Nazlı yar baxır.

At night the silent river flows,
The moon shines on the smooth water,
Hey, my love, come out to the veranda,
From there you can see,
My gentle, alluring love.

Nəq.:
Mən necə dözüm,
Yaxın gəl, quzum.
Gecələr, uzun gecələr.

How can I endure,
Come close my lamb.
The nights are long.

Ulduz göydə sovuşur,
Kipriklərim qovuşur.
Gəl, gülüm, sevən qəlbim,
Gecələr, gecələr,
Tək səni soruşur.

The stars have disappeared from the sky,
My eyelids are heavy.
Come, my flower, my beloved,
The nights, the nights,
Are calling you.

Tuesday, July 9, 2013

Song - Bəh-Bəh

Alim and Fərqanə Qasımov famously sing this. These are the words they sing. There are other variants of this song as well, as for many xalq mahnısı.Bəh-Bəh
xalq mahnısı

Oh, Oh

Gül açılanda yaz olur, bəh, bəh, bəh,
Dərdin o vaxtı az olur, bəh, bəh, bəh,
Gözəldə işvə-naz olur, bəh, bəh, bəh,
Gəl, gəl, gözəl yar, sevirəm səni.

Spring is here, flowers are blooming, oh, oh, oh,
Worries are few, oh, oh, oh,
Beauty is enticing, oh, oh, oh,
Come, come, my beautiful love, I love you.

Yarın bağında şirin olur üzüm,
Yarın ayrılığına necə dözüm,
Yara qurban olsun bu iki gözüm,
Gəl, gəl, gözəl yar, sevirəm səni.

In my love’s garden there are sweet grapes,
How can I endure being apart from her,
For my lover I would sacrifice both my eyes,
Come, come, beautiful love, I love you.

Bülbül bağlarda səs salır: cəh-cəh-cəh!
Güllərin ətrini alır, bəh-bəh-bəh!
Musiqi səsi ucalır: cəh-cəh-cəh!
Gəl, gəl, gözəl yar, sevirəm səni.

The nightingale pours out his song: chee, chee, chee!
He breathes in the perfume of the flowers, oh, oh, oh!
The sound of music soars: chee, chee chee!
Come, come, my beautiful love, I love you.