Sunday, June 10, 2012

Əl - words and phrases from "hand"

A great thing about Azerbaijani is that learning one word can help you to learn many new verbs or expressions. One such word is əl - hand.

Although I don't have an etymological dictionary, it seems to me that there are many words beginning with əl that must be related to hand. Maybe əla (perfect) has something to do with hand? Certainly əlaqə (connection, tie, or bond) seems related since people hold hands. Therefore, əlaqəsi olmag (be connected, have a connection with), əlaqəli (connected, related), dostluq əlaqələri (friendly relations), gardaşlıq əlaqələri (links of brotherhood), qohumluq əlaqələri (blood ties, that is, relatives), əlaqə girmək (to get in contact, to get in touch), əlaqəni kəsmək (cut ties), and yaxşı əlaqələri olmaq (to have lots of connections, be well-connected). When you are cut off on the phone you say Əlaqə kəsildi. Also əlac meaning "remedy" could be that remedies are given by hand. Əlavə etmək is to add. Əlbəttə (of course) implies a promise. Əlbir "one hand" means "hand-in-hand" or "together". Əliaçıq is literally open-handed or generous. Əliaşağı "hand down" means short of money or in need of money. Əliəyri "crooked hand" means thievish or dishonest. Əliganlı is literally red-handed. Əlləşmək "to use your hands" means to make an effort, to try hard. Əlverişli is advantageous (you want to be given into your hand) while əlverişsiz means the opposite - disadvantageous or unprofitable (something you don't want to be given into your hand). Finally there is good-bye: Əlvidə!

Verbs and nouns using əl:

əl çalmaq - applaud, clap
əl dəymək - touch
əl vermək - shake hands
əl vurmaq - to touch
əl-ələ - hand-in-hand
əl-ələ vermək - to work together, to cooperate
əl tutmaq - to hold hands or to help
əl yetirmək - to help
əldə etmək - to gain, to attain
əldən düşmək - to become tired
əl atmaq - to undertake (work)
əl açmaq - to beg
əl eləmək - to wave good-bye
əlini üzmək - to lose hope
əldən buraxmaq  - to let go, slip
əldən salmaq - to exhaust
özünü ələ almaq - to have self-control
əl yeri goymaq - to have a way out, a loophole
Əlim gəlmir - I can't bring myself to do do it.
Əl çək! - Leave me alone. Get lost!
əl ağacı - walking stick
əl əməyi - manual labor
əl işi - hand-crafted
əl yaylığı - handkerchief

No comments: