Wednesday, March 23, 2011

Sample sentences

Gopa basma! - Don't lie. (Don't brag. - Lit.: Don't push a boast.)

Heçnə olmaz. - Nothing will happen.

Gözəllik ondur, doqquzu dondur. - The tailor makes the man. (Beauty is 10, clothing is 9.)

Əlli-ayaqlı ol! - Hurry up! (Be with 50 legs.)

Düzlük ən yaxşı siyasətdir. - Honesty is the best policy.

Yalan demə!  -  Don't lie.

Bəyəm görmürsəm? - You really didn't see?

Sən məndən əl çək. - Leave me alone.

O, bunu can-başla edər. - He will do this willingly. (He is happy to do this.)

Mən, bunu can-başla edərəm. - I am happy to do it.

Hər şeyin xetti var.  - Everything has a limit.

Tərpən! - Move!

Tərpən də!  - Move it!

Mənə ondan zəhləm gaçır.  - I hate that!

Vallah! - By God!

Vallah-billah! - Really and truly!

Bura bax, qulağıma cürbəcür sözlər catır. - Listen, I've heard some gossip (various words have arrived at my ear.)

Mənə dəxli yoxdur. - It's no concern of mine.

Deyəsən qabaq olmuşan. - It looks like you have been there before.

Bağda əriq var idi, salamlar var idi. Bağda əriq qurtardı, salamlarda qurtardı. - When there are apricots in the garden, you will have visitors. But when the apricots are gone (finished), visitors will disappear (finish).

Mənim heyfim gəlir. - It is a pity. (I feel sorry [for someone]).

Mənim niyyətim yaxşı idi. - My intentions were good.

Dostumun qızına baxıram. - I'm looking after my friend's daughter.

Qəsdən deyil idi. - It wasn't intentional.

İlk təəssüratlə demək olmaz. - On first impression (at first glance), it is impossible to say.

O, nə deməkdir? - What does it mean?

Bu kino polemikanı yaradıb. - This film created a controversy.

Bu heç kisilikdən deyil. - This is not manly [behavior].

Bəsti deyil. - It is not enough.

Kifayət deyil. - It is not sufficient.

Gəlin belə danışaq. - Let's speak like this.

Cəhənnəmə get! - Go to hell!

Uzaq gələcəkdə. [Anar - Mən, sən, o, və telefon] - Far in the future.

Məsləhət dir. - I advise it. (It is good - buy it.)

Məsləhət deyil. - I don't advise it. (It isn't good - don't buy it.)

Məmnuniyyətlə! - With pleasure!

Ümid yeri yox idi. - There wasn't a hope in hell. (There was no place for a hope.)

Kifayətdir. - It's enough. (It is sufficient, that is, it is the right amount.)

Sən mənə mane olursan. - You are bugging me.

Çekmə. - Don't bother.
Mən sənə əziyyət verirəm? - Am I bothering you (by doing what I am doing)?

Əziyyət deyil. - It's no bother.

Ayıbdır! - For shame!

Ayıb deyil? - Aren't you ashamed?

Gül kimi. - Very nice (like a flower).

Mən necə lazımdır yemeyi yemişəm. - What I needed I ate. [i.e., it was a full meal.]

Sənin toyunda! - At your wedding! (May you give me such things [having just been given something]). [For someone who is not yet married.]

Şənliqdə! - At your party! (May you give me such things [having just been given something]). [For someone who is already married.]

Toyun olsun, bayram olsun!  - Let there be weddings and festivities! (May you have only good things in your life!)

Belə niyə? - Why is this?

Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. [Anar - Mən, sən, o, və telefon] - Yeah, you are absolutely right. (You speak the complete truth.)

Allah göstərməsin! - Let God not show me that!

Gözüm üstə! - Of course. [i.e., I will do it.]

Nə olar ki? - So what?

Hakim onu təhqir etmək məqsədilə buraya çağırtdırıb. [Molla N.] - The judge had called him there for the purpose of insulting him.

Əşi, ola bilməz. - Come on, that cannot be.

Hakim razılaşır. - The judge agrees.

Mən razılaşıram. - I agree.

Siz nə məsləhət görürsünüz? [Anar - Mən, sən, o, və telefon] - What do you advise?

Bəyəm bu pisdir? - Is it really that bad?

O məsələ necə oldu? [Anar - Mən, sən, o, və telefon] - What happened with this matter?

Ötüşdü? - Was everything resolved?

Siz gəldiyinizə görə çox şadam. - I am happy you came. (I am happy on account of your coming.)

Hər şey sənin dediyin kimi oldu. - Everything happened like you said.

Neynəyim? - What should I do? [contraction: Nə eləyim?]

Günah səndədir. - It's your fault.

İngiltərədə hava pis olduğuna görə, mən Londona getməyərəm. - Because the weather in England is bad, I will not go to London.

İnan mənə! - Believe me!

Axı, bu necə ola bilər? - How can this be?

Sən, ancaq heç darıxma. - Just don't worry.

Özünü itirmə. - Don't lose it. (Don't lose yourself.)

Rədd ol!- Get lost! (Go away! Disappear!)

Fuada de ki, sabah mənin yanıma gəlsin. - Tell Fuad to come see me tomorrow.

Ona de ki, mənə zəng eləsin. - Tell him to call me.

Qoyun fikirləşim! - Let me think! (Allow me to think!)


Qoy qalsın. - Let it be. 
Gəl gedək. - Come on, let's go.

Gəl danışaq! - Come on, let's talk.

Getsin maşını yusun. - Let him go and wash the car.

Yaxşı meyva tapmaq üçün bazara gedirəm. - In order to get some good fruit, I am going to the market.

Yaxşı meyva tapmağa bazara gedirəm. - I'm going to the market to get some nice fruit.

Oxumağa çox sevirəm. - I love reading.


O, məndən asılmır. - It doesn't depend on me.

Bəs siz bilmirsiniz? - Don't you know?

Bir dayan! - Just stop!

Biri varmış, bibi yoxmış. - Once upon a time. (Once there was and once there wasn't - to start a fairy tale).

Yağış kəsildi. - The rain has stopped.

Sizinlə tanış olmağa şadam. - Glad to meet you.

Təəssüf edirəm. - I am sorry.

Bir təsəvvür edin! - Just imagine!

Sənin gəldiyini gördüm. - I saw you arrive.

Sənin çıxdığını gördüm. -  I saw you leave.

Ondan asılır ki.  - It depends.

Oxumaqdan mənim çox xoşuma gəlir. - I really get a lot of pleasure from reading.

Güyə ki, televisora baxırsan? - It seems you are watching T.V.? (ironic)

Görəsən kimdir? - I wonder who it is [at the door].

No comments: