Wednesday, March 23, 2011

Sentence starters

Ağlıma gəldi ki... - It occurred to me that...

Onun ağlına gəldi ki... - It occurred to him that...


Mənə elə gəlir ki... - It seems to me that...

Görəsən... - I wonder...


Deyəsən, ... - It seems to me...


Sadəcə olaraq, ... - Simply speaking...

Güyə ki, ... - It seems to me... (It seems as if...) [used ironically]


Tutaq ki, ... - Let's say...

Fərz edək ki, ... - Let's suppose that...

Ehtimal edək ki, ... - Let's assume that...


Eləcə, ... - Thus...

Eləsi, ... - A thing like that... (A man like that...)


Etiraf edirəm ki, ... - I confess that...

Mən fikirləşirəm ki, ... - I think that...


Məncə, ... - In my opinion...

Mən səni yalvarıram... - I beseech you...


Əminəm ki, ... - I am sure that...Əmin deyiləm ki, ... - I'm not sure that...

Əsasən, ... - On the whole... (In the main...)


Əfsuslar olsun ki, ... - Unfortunately... (Too bad that...)

Təəssüf ki, ... - Unfortunately...


Elə-belə, ... - Somehow...

Dərdim odur ki, ... - My problem is that...


Yəqin ki, ... - Probably... (Evidently...)

İlk təəssüratlə ... - On first impression... (At first glance...)


Məsələn... - For example...

Hər halda, ... - In any case... [Prounounced Hər alda]


O halda... - In this case...

Əks halda... - Otherwise...

İş ondadır ki, ... -  The fact is...

Sözüm düzü... - Truly... (My words are true..., Frankly speaking...)


Necə olursa... - Somehow...

Sən demə, ... - You wouldn't believe... / It seems that...


De görək... - Tell me

Bura bax... - Listen... (Look here...)


Sən gəldiyinə görə... - Because you came...

Sən dediyinə görə... - According to what you said...


Sən elədiyinə görə... - Because of what you did...

Gedib gördüm ki... - I went and saw that...

O gülə-gülə dedi, ... - She said, laughing,


Ona baxmayaraq ki, ... - In spite of the fact...

Başqa sözlə, ... - In other words...


Belə isə, ... - If so... (In that case...)

Bir sözlə, ... - In short...


Bir qayda olaraq... - As a rule...

Müxtəsər... - In short...


Nainki... həm də... - Not only..., but also...

Belə olan sürətdə... - In that case...

Mən sənin yerində olsaydım, ... - If I were in your shoes...

Demək olar ki, ... - So, we can say that...

1 comment:

alex demontis said...

Hi, i am wondering about:

Görəsən... - I wonder...
Deyəsən... - It seems to me...

shouldn't they be:

Görəyəm...
Deyəyəm...

for the 1st singular?