Saturday, January 7, 2012

Təsniflər

Here is a paragraph introducing təsniflər from the book Min Bir Mahnı. I'll try my best to translate it afterwards.

"Muğam (yer, məkan) - iri həcmli instumental əsər olub, şifahi ənənəyə malik Azərbaycan klassik musiqisi janrlarından biridir. Yaxın və Orta Şərq xalqları arasında bu və ya digər dərəcədə muğama yaxın musiqi janrları mövcuddur (ərəb və türklərdə - məkan, türkmən və uyğurlarda - mukam, özbək və taciklərdə - makom, İran xalqları musiqisində - dəstgah). Muğam spesifik, çox hissəli musiqi janrı kimi orta əsrlərin son dövründə formalaşmışdır. Lakin muğamların tərkibinə daxil olan müxtəlif şöbə, guşə, təsnif və rənglərin yaranma tarixi daha qədimdir."

Some useful vocabulary:

iri həcmli - huge
şifahi ənənə - oral tradition
yaxın - close
orta şərq - Middle East
xalqlar - peoples
arasında - among
dərəcə - degree
hissəli - with parts
dövr - epoch
tərkib - composition
daxil - inside
müxtəlif - various
yaranma - creation
şöbə - section


Muğam (yer, məkan) - iri həcmli instumental əsər olub, şifahi ənənəyə malik Azərbaycan klassik musiqisi janrlarından biridir. 

Mugham (earth, place) - consists of a huge number of instrumental works, one of the genres of classical Azerbaijani music from the oral tradition.

Yaxın və Orta Şərq xalqları arasında bu və ya digər dərəcədə muğama yaxın musiqi janrları mövcuddur (ərəb və türklərdə - məkan, türkmən və uyğurlarda - mukam, özbək və taciklərdə - makom, İran xalqları musiqisində - dəstgah). 

Nearby and Middle Eastern peoples have mugham to various degrees of close musical genres (Arabs and Turks have məkan, Turkmen and Uighers have mukam, Uzbeks and Tadgiks have makom, and the Iranian people have dəstgah).

Muğam spesifik, çox hissəli musiqi janrı kimi orta əsrlərin son dövründə formalaşmışdır. 

Mugham itself is a multi-part musical genre that was formulated in the last period of the Middle Ages.

Lakin muğamların tərkibinə daxil olan müxtəlif şöbə, guşə, təsnif və rənglərin yaranma tarixi daha qədimdir.


But within mughams there are many different kinds of composition - shoba, gusha, tasnif, and rangs, whose creation is much more ancient.

No comments: