Monday, October 22, 2012

"O olmasın, bu olsun" - Birinci Pərdə - 2

Sənəm - Bircə o gün ola idi ki, sizin toyunuzda süzə-süzə oynaya idim.
If only the day would come when I could dance at your wedding.

Sərvər - İnşaallah, bu yaxında oynarsan.
God willing, you will dance soon.

Sənəm - Necə? Yaxında toy eyləyirsənmi?
How? Are you getting married soon?
Sərvər - Yox, mən eyləmirəm, Rüstəm bəy Gülnazı özgəsinə ərə verir.
No, not me. Rustam Bey is giving Gulnaz to someone else.

Sənəm - Buy!.. Başına xeyir! Bu nə sözdür? O ər kimdir?
What?.. Don't say this to me! What is this? Who is the husband?

Sərvər - Bir goca kişidir.
An old man.

Sənəm - Buy!.. Ağrım onun ürəyinə! Heç bunun kimi gözəl gız goca kişiyə gedərmi?
What! May he suffer! Who would marry off his beautiful daughter to an old man?

Sərvər - Zərər yoxdur, mən işi özgə cürə düzəldərəm. Gülnaz, sən bikef olma. Arxayın ol, kimin ixtiyarı var ki, yarı yarından ayıra bilsin.
Never mind, I will fix this business in another way. Gulnaz, don't be down. Rest assured, who has the right to separate true lovers?

Qapı döyülür
There is a knock at the door

No comments: