Monday, October 22, 2012

"O olmasın, bu olsun" - Birinci Pərdə - 3

Sənəm - Ax, deyəsən ağa gəlir.
Oh, it seems that the master has come.

Sərvər - Gülnaz, hələ ki, xudahafiz. Sən mən deyəndən çıxma, atana başqa söz demə.
Now Gulnaz, good-bye. Follow what I have told you to do, don't say anything to your father.

Gülnaz - Xudahafiz.
Good-bye.

Sərvər gedir.
Server leaves.
Rüstəm bəy - Qızım, sənə yaylıq alım!
Daughter, let me buy you a headscarf!

Gülnaz - Al, dədə, qurbanın olum!
Oh, please buy it Daddy!

Rüstəm bəy - Qızım, sənə başmaq alım!
Daughter, let me buy you some shoes!

Gülnaz - Al, dədə, qurbanın olum!
Oh, please buy some Daddy!

Rüstəm bəy - Qızım, sənə corab alım!
Daughter, let me buy you some stockings!

Gülnaz - Al, dədə, qurbanın olum!
Oh, please buy some Daddy!

Rüstəm bəy - Qızım, sənə tuman alım!
Daughter, let me buy you some drawers!

Gülnaz - Al, dədə, qurbanın olum!
Oh, please buy some Daddy!

Rüstəm bəy - Qızım, səni... Qızım, səni... Qızım, səni ərə verim!
Daughter, you... Daughter, you... Daughter, let me give your hand in marriage!

Gülnaz - Yox, dədə, qurbanın olum! Yox, dədə, qurbanın olum!
Oh, please don't do that Daddy! Oh please don't do that!

Rüstəm bəy - Qızım, "yox" deyirsən? Sənin üçün bir ər tapmışam ki, bir ər tapmışam ki, dövlət nə dövlət, pul saman kimidir! Özündəcə abırlı bir kişidir. Hərçənd bir az yaşı çoxdur, amma bir yaxşı adamdır ki, beləsini çıraq ilə axtarsan tapa bilməzsən!
Daughter of mine, you say "no"? I have found a husband for you, I have found a husband who is very rich, who has loads of money! He is a decent man. Although he is a bit old, he's a good man. You won't find a man like this if you use a lamp to search!

Sənəm - Ah! Qoca olanda sonra heç nə! Ağrım onun özünə də, dövlətinə də!
Oh! He is useless if he is old! Let me go to hell with all his money!

Rüstəm bəy - Ay qız sən gıfılla, sən danışma, sən bu cür işləri anlamazsan, çünki sən bir heyvan layələmsən!
Look lady, shut-up! Don't speak! You can't understand this kind of business because you are a stupid cow!

Sənəm - Nə qədər heycan olsam da, mən cavan qızımı goa kişiyə ərə vermərəm! Heyf deyilmi? Callah, bu saat onun dərdindən ölən cavanlar çoxdur ki, hər biri bir Yusif!

Rüstəm bəy - Nə vaxt mən səni goca kişiyə ərə versəm, getmə! Qız mənimdir, mən bilirəm: istərəm gocaya verrəm, istərəm cavana! Razısanmı, qızım?
If the time comes that I give your hand to a man, then don't go! She is my daughtyer and I know: if I want to give her hand in marriage to an old man or a young man I will! Do you agree daughter?

Gülnaz - Nə deyirəm, mənim borcum ata sozünə baxmaqdır, özün bilərsən!
What can I say? You know that it is my duty to abide by your words.

Rüstəm bəy - Ağıllı qızım, gözəl qızım! Mən əvvəldən bilirdim ki, sən mənim sözümdən çıxmayacaqsan. Odur ki, kişiyə söz vermişəm, indi o kişi bu gün buraya gələcəkdir və səni də görmək istəyəcəkdir. Mən sənə izn verirəm ki, sən gedib onun ilə görüşəsən. Get görüş və özün də danış, qorxma!
My intelligent daughter, my beautiful daughter! I knew right from the start that you wouldn't go against my advice. Therefore, I gave my word to that man. Now he will come here today and he will want to see you. I give you permission to come and meet him. Go and meet him and talk with him. Don't be afraid!

Sənəm - Yəni batmış bu qədər çirkindir ki, adam qorxa da bilər?
Well then, he's so ugly that he will make people afraid?

Rüstəm bəy - Ay qiz, gəl sən danışma!
Look lady, come on, don't speak!

Sənəm - Axı, deyirsən ki, qorxma, mən də soruşuram ki....
Oh then, you are saying don't be afraid. And so I'm asking...

Rüstəm bəy - Ay qız, yum ağzını!
Look lady, shut your mouth!

Sənəm - Ağzımı yummamış, nə deyirəm ki?!
I've already shut up. What am I saying?

Rüstəm bəy - Ay heyvan, danışma deyirəm!
Look you idiot, I am saying don't speak!

Sənəm - İndi mən nə deyirəm ki, acığın tutur.
Now what am I saying? Hold your anger.

Rüstəm bəy - A mürtəd balası, danışma, qulluqçusan, otur qulluqçu yerində!
Listen you renegade cub, don't speak. You are a servant, keep your place!

Sənəm - İndi mən nə deyirəm ki, pis söz demirəm ki?!
Now what am I saying? Am I saying bad words?!

Rüstəm bəy - Ay qız, kəs səsini!
Look lady, shut-up!

Sənəm - Səsimi kəsməmiş mən nə deyirəm ki...
I'm being quiet, what am I saying...

Rüstəm bəy (lap bərkdən) Ay qız, də goy işimizi görək!
Look lady, let us do our work!

Sənəm - Mən nə qayırıram ki...
What am I doing...

Rüstəm bəy (daha bərk) Ay qız!..
Look lady!

Bu əsnada qapı bərk döyülür.
In the meantime there is a loud knocking at the door/

Rüstəm bəy - Durun gəlin bəri, yəqin kişi gəldi.
Stand up and come here. Probably the man has come.

Hamısı durub gedir.
 Everyone stands and leaves.

No comments: