Monday, January 19, 2015

More lambs...

Another offer on the lamb front:

Mən sənə mələməmiş quzu kesərəm!

Yox dur? Mən kesmirəm!

Can you translate? The picture is a clue.

1 comment:

Hafiz Aliyev said...

I sacrifice you no bleat lamb
there is not lamb not sacrifice.