Wednesday, July 27, 2011

Sevgili Canan (Beloved Sweetheart)

Once again I am struggling to translate Nizami. Beautiful song and fun to play on the kamancha, but rife with difficult words.

Sevgili Canan
Mus.: Üseyir Hacıbəyov, Söz.: Nizami Gəncəvi

Hüsnün gözəl ayətləri,
Ey sevgili canan!
Olmuş bütün aləmdə
Sənin şəninə şayan.

Fascination's beautiful laws, oh beloved sweetheart!
In all the world to have been worthy of your happiness.

Gəl eylə nəvaziş,
Mənə ver busə ləbindən,
Çünki gözəlin
Busəsidir aşiqə ehsan.

Come and caress me, Give me a kiss from your sweet lips,
Because your beautiful lips are a blessing to your beloved.

Sordum ki, könül,
Hardadı, aldım du cavabı:
Gəl sorma, tapılmaz,
Onu axtarsa da insan.

I asked where was my heart, and this was my answer:
"Do not ask, the person who seeks it, it will not be found."

Rəhm eylə-deyib, sel kimi
Göz yaşımı tökdüm,
Gəl qanım ilə oynama,
Ey afəti-dövran.

Have mercy, my tears are flowing like a stream,
Don't plague me with pain oh beautiful one.

İnsafın əgər var isə,
Söylə bu Nizami
Sənlə necə rəftar eləsin,
Ey mahi-taban?

If you are merciful, tell Nizami
How must I act towards you, oh moonlight?

Gəl sevgili canan!

Come my beloved sweetheart!

No comments: