Saturday, September 15, 2012

Bəxtiyar - Scene 1

In the opening scene, the three childhood friends - Baxtiyar, Sasha and Yousif - have hatched a scheme to steal apples from the music professor's garden. Baxtiyar will be the decoy, sitting on his garden wall and singing. While the professor is watching Baxtiyar, the other two kids will climb over the wall into the garden and get the apples. The childrens' intentions are good - they want to bring the apples to the veteran's hospital. So in the end the professor lets them take the apples.Bəxtiyar (uşaq): Mən axşama kimi burada oturmaq istəmirəm.
I don't want to sit here until evening.
Yusif (uşaq): Bir az gözləsək yaxşıdır. Gəlib gedən var. Planımızı poza bilərlər.
If we wait a little bit it's good. There are people coming and going. They can ruin our plan.
Saşa (uşaq): Heç nə edə bilməzlər. Daha gözləyə bilmərik.
They can't do anything. We can't wait any longer.
Bəxtiyar (uşaq): Doğrudur. İşə başlamalıyıq. Birimiz divarın üstündə qalmalıdır. Əgər o görsə ki, bir yerdə...
You're right. We have to start our job. One of us has to stay on top of the wall. If he sees that, in one place...
Yusif (uşaq): Qoyun, mən qalım. Bir şey olan kimi xəbər verərəm.
You go, let me stay. I will tell you if I see something.
Bəxtiyar (uşaq): Hə, sən qal Yusuf, divarı aşa bilməzsən.
Yeah, you stay Yousif, you can't get over the wall.
Yusif (uşaq): Niyə aşa bilmirəm ki, eee? Əhh.
Why can't I get over, eee? Aah.
Saşa (uşaq): Yaxşı. Sən mənimlə gedərsən Yusif. Sənə çox hərəkət etmək lazımdır. Bu qədər kökəlmək olmaz. Qulaq asın, biz almaları yığmağa başlayanda, sən də oxumağa başla. Ancaq yaxşı oxu ha, artist kimi. Professor mahnını çox sevir. Sənə başı qarışar. Bildiniz?
OK. You come with me Yousif. You need to get more exercise. You shouldn't get so fat. Listen, when we start to gather the apples, you start to sing. Only, sing well OK, like an artist. The professor really loves songs. You will attract his attention. You understand?
Yusif (uşaq): Doğrudur. Biz də yükümüzü o ki var tutarıq.
Right. And we will grab our load of apples. 
Saşa (uşaq): Sus! Səssiz... Gəlin...
Shush! Silent... Come on...
Yusif (uşaq): Bəxtiyar!.. Kömək elə. Tez ol!
Baxtiyar!... Help. Quickly!
Bəxtiyar (uşaq): Yusuf, sağsan?
Yousif, are you all right? [He has fallen off the wall in his attempt to climb over it.]
Yusif (uşaq): Bilmirəm.
I don't know.
Professor Rəcəbov: Dayan!.. Dayan!.. Dayanın!.. Tutun onları!..
Stop!... Stop!... You stop!...Grab them!...
Saşa (uşaq): Yusuf, Yusuf! Dayan, Bəxtiyarı tutdular.
Yousif, Yousif! Stop, they have grabbed Baxtiyar.
Professor Rəcəbov: Burada dayan!... Sənin adın nədir?
Stand there!... What is your name?
Bəxtiyar (uşaq): Bəxtiyar.
Baxtiyar.
Professor Rəcəbov: Eşitmirəm bərkdən de.
Speak up I can't hear you.
Bəxtiyar (uşaq): Bəxtiyar.
Baxtiyar.
Professor Rəcəbov: Bu hansı notadır?
What is this note? 
Bəxtiyar (uşaq): Bilmirəm.
I don't know. 
Professor Rəcəbov: Bunu oxu görüm..... Ucadan, ucadan...
Let me see you sing this... Higher, higher...
Yusif (uşaq): Saşa eşidirsən? O qışqırır, qaçaq.
Sasha do you hear? He is screaming, let's get out of here.
Saşa (uşaq): Biz onu qurtarmalıyıq.
We have to set him free.
Professor Rəcəbov: Neçə yaşın var?
How old are you? 
Bəxtiyar (uşaq): On üç
13
Professor Rəcəbov: Xanəndə olmaq istəyirsən?
Do you want to be a singer? 
Bəxtiyar (uşaq): Heç məndən xanəndə olar?
Can I be a singer? 
Professor Rəcəbov: Olar.
You can. 
Yusif (uşaq): Axı, o niyə oxuyurdu həə?
Why on earth is he singing? 
Saşa (uşaq): Lap biabır olduq.
We are even more disgraced.
Yusif (uşaq): Yaman da yükümüzü tutduq, ehh... Odur gəlirlər
Oh no we can't hold on to our load of apples, ehh... Here they come.
Saşa (uşaq): Buraxın onu, Teymur Əliyeviç, buraxın onu
Let him go, Teymur Aliyevich, let him go.
Professor Rəcəbov: Sən də buradasan, Saşa? Sənin bu hərəkətlərini atana deyəcəyəm.
You are here too Sasha? I am going to tell your father about your part in this.
Yusif (uşaq): Almaları borc yığmışıq. Qəbz də verə bilərik.
We gathered the apples and we owe you. We can give a receipt.
Saşa (uşaq): Biz almaları öz yerinə qoya bilərik.
We can put the apples in their place.
Yusif (uşaq): Hə.
Yeah.
Professor Rəcəbov: Yerinə qoymaq yox, onları asmaq lazımdır.
Not put in their place, you need to hang them.
Yusif (uşaq): Biz təşəbbüs göstərmək istəyirdik.
We wanted to show initiative. 
Professor Rəcəbov: Sizlərdə buna təşəbbüs göstərmək deyirlər?! Amma məncə buna alma oğurluğu deyirlər. Bu bağda elədiyiniz işlərin hamısını açıb evdə deyin. Aydındır?
Do they tell you to show initiative like this? But it seems to me that they are saying this is stealing apples. Tell them at home about your work in the garden. Is this clear? 
Saşa (uşaq): Almaları özümüzə yığmamışıq.
We didn't pick the apples for ourselves.
Bəxtiyar (uşaq): Şefliyimizdəki qospital üçün yığmışıq.
We picked them for our local hospital.
Professor Rəcəbov: Həə?!..
Yes?!

No comments: