Saturday, September 22, 2012

Bəxtiyar - Scene 6 & 7


Sasha and Baxtiyar leave the dance together and talk in a park overlooking the city. Actually, the scene was shot very close to where I live. Baxtiyar has fallen in love, that's obvious. The following scene sees a very upset Baxtiyar say good-bye to Sasha at the train station, knowing that she is going off to university with his rival, Yousif.Saşa: Niyə mənə elə baxırsan?
Why are you looking at me like that?
Bəxtiyar: Mənə bir şey əmr elə, ya da, bir şey xahiş elə.
Ask me to do something for you. (Give me a command, or, make a request.)
Saşa: Göydən mənə bir kəpənək tut.
Catch me a butterfly out of the sky.
Bəxtiyar: Opp...
Opp... [Catches an imaginary butterfly.]
Saşa: Mən heç bilməzdim ki, o bu qədər gözəl olur. Rəngi necə də qəşəngdir.
I never knew that it could be so beautiful. The color is beautiful.
Bəxtiyar: Saşa, sən nə üçün bu gün, bu qədər gözəlsən?!
Sasha, why are you so beautiful today?
Saşa: Sən nə deyirsən, Bəxtiyar?
What are you saying Baxtiyar?
Bəxtiyar: Bura bax, bəlkə heç sən Saşa deyilsən?
Look here, maybe you aren't Sasha?
Saşa: Mən Saşayam. İstəyirsən sübut eləyim?
I am Sasha. Shall I prove it?
Bəxtiyar: Elə.... (Saşa fit çalır) Bəh, bəh, bəh... Bəli, Saşasan, həmin o Saşasan ki, mən...
So... (Sasha whistles) Wow... Yes, you are Sasha, the same Sasha you are that, I...
Saşa: Sus!... (Bəxtiyarın ağzını tutur)
Shush!... (She places her finger over his mouth)
Nataliya Alekseyevna: Siz, çox yaxşı oğlansınız, Yusif. Mən... (kiməsə dəyir) mən əminəm ki, Moskvada Saşadan muğayat olacaqsınız.
You are a good fellow Yousif. I... (someone bumps into her) I am sure that you will look after Sasha in Moscow.
Yusif: Yazılı iltizamnamə verə bilərəm. Nataliya Alekseyevnanın qardaşı qızını təhvil aldım. İmza edirəm.
I can give you written proof. I will take over the care of Natalia Aleksevna's brother's daughter. I promise.
Verxovski: Saşa, yadından bir şey çıxmayıb ki?
Sasha have you forgotten something?
Saşa: Yadımdan çıxıb. Səni bir də öpmək yadımdan çıxıb.
I forgot. I forgot to give you a kiss.
Yusif: Saşa üçün nigaran olmayın, Dmitri Alekseyeviç. Nataliya Alekseyevnaya yazılı iltizamnamə vermişəm.
Don't be worried about Sasha Dimitri Alekseyevich. I have given my word to Natalia Alekseyevna to look after her.
Saşa: Mən uşaq deyiləm.
I am not a child.
Bəxtiyar: Yusif!... (Yusif yaxınlaşır). Salam, Yusif.
Yousif!... (Yousif approaches). Hello Yousif.
Yusif: Salam və əlvida.
Hello and good-bye.
Bəxtiyar: Əlvida nə üçün? Mən ki heç yana getmirəm.
Why good-bye? I'm not going anyway.
Yusif: Lakin, mən gedirəm.
But, I am going.
Bəxtiyar: Hara?
Where.
Yusif: Moskvaya.
To Moscow.
Bəxtiyar: Həə...
Yeah...
Yusif: Saşa ilə şərtimiz belədir.
I'm taking care of Sasha.
Nataliya Alekseyevna: Yusif!
Yousif!
Yusif: Bu saat gəlirəm. Bağışla, Nataliya Alekseyevna məni çağırır.
I'm coming. Excuse me, Natalia Alekseyva is calling me.
Bəxtiyar: Salam, Dmitri Alekseyeviç.
Salam, Dmitri Alekseyevich.
Verxovski: Salam! Nə üçün gecikibsən? Bu heç sənə yaraşmır. Yaxşı, mən gedim sənin üçün "Narzan" alım.
Hello. Why are you late? This is not like you. Good, let me go get you a Narzan.
Bəxtiyar: Mən bunu bilmirdim.
I didn't know this.
Saşa: Nəyi bilmirdin?
What didn't you know?
Bəxtiyar: Yusif ilə bir gündə, bir qatarda getməyini bilmirdim.
I didn't know that you were going with Yousif today, on the same train.
Saşa: Nəinki bir qatarda, bir vaqonda, bir kupedə gedirik. Burada nə var ki? Yusif Moskvaya ticarət məktəbinə gedir.. Nə oldu? Nə oldu?
Not only the same train, but the same wagon, the same sleeping compartment. What's up? Yousif is going to Moscow to the school of commerce... What's wrong? What's wrong?
Bəxtiyar: Heç nə...
Nothing...
Saşa: Bu saat gülümsün. Eşidirsən?! Yoxsa, hamı elə bilər ki, biz səninlə dalaşırıq. Gülümsün. Xahiş edirəm. Eşidirsən? Üzünü mənə döndər, Bəxtiyar... Bəxtiyar!...
Smile right now. Do you hear me?! Or else, everyone will know that we are fighting. Smile! I'm asking you. Do you hear me? Turn your face to me Baxtiyar... Baxtiyar!...
Nataliya Alekseyevna: Di gəl, qızım.
Come now my daughter.
Verxovski: Hə, yaxşı yol.
Yes, have a good trip.
Nataliya Alekseyevna: Özündən muğayat ol, Saşenka. Ehtiyyatlı ol! Çatan kimi məktub yazarsan. Məktub yazmağı unutma, Saşa.
Look after yourself Sasha. Be careful! As soon as you arrive, write a letter. Don't forget to write a letter, Sasha.
Saşa: Yaxşı. Sağ olun.
OK. Bye.
Nataliya Alekseyevna: Yaxşı yol! Yaxşı yol!
Have a nice trip. Good luck!
Yusif: Arxayın olun, Natalya Alekseyevna. Xudahafiz.
Rest assured, Natalia Alekseyevna. Good-bye.
Nataliya Alekseyevna: Yaxşı yol!
Good luck!
Yusif: Salamat qal, Bəxtiyar. Darıxma, sənə məktub yazacağam.
Keep well, Baxtiyar. Don't miss me, I will write you a letter. 

No comments: