Sunday, September 23, 2012

Bəxtiyar - Scene 8


In this scene, Baxtiyar gets a letter from Yousif, which he reads to his co-worker friends in the mess hall near the oil wells. A man arrives announcing a singing contest. Baxtiyar's friends encourage him to try out. Bəxtiyar: Buruğa sür.
Drive to the well.
Poçtalyon: Bəxtiyar!
Baxtiyar!
Bəxtiyar: Hə!
Yeah!
Poçtalyon: Bura gəl! Bu günkü "Vışka" nı oxumusan.
Come here! You have read "Vishka" today.
Bəxtiyar: Yox!
No!
Poçtalyon: Yenə yazıblar. Siz cavan ustalardan. Afərin! Buna görə al sənə məktub.
They have written again. About you young workers. Bravo! Then take your letter.
Bəxtiyar: Sağ ol!
Thanks!
Bəxtiyar: Salam!
Hello!
Neftçi: Salam!
Hello!
Həbib: Bəxtiyar! Bəxtiyar! (Bəxtiyar yaxınlaşır).. Nə var? Turbaları gətirmədin?
Baxtiyar! Baxtiyar! (Baxtiyar approaches)... What's up? You didn't bring the pipes?
Bəxtiyar: Gətirdim, elə indi buruğa göndərdim.
I brought them, I sent them just now to the well.
Həbib: Bəs niyə keyfin yoxdur?
But why are you down in the dumps?
Bəxtiyar: Heç, elə belə.
Nothing, no reason.
Petya: Oxumusan?
Have you read it?
Bəxtiyar: Hə.
Yeah.
Kərim: Ye, xörəyini ye.
Eat, eat your meal.
Həbib: Məktub kimdəndir?
Who's the letter from?
Bəxtiyar: Yusifdəndir. Doqquzuncu məktub.
It's from Yousif. The ninth letter.
Həbib: Sən onun məktublarını nömrələyirsən?
You are numbering his letters?
Bəxtiyar: Yox, özü nömrələyir. Yusif hələ məktəbdə oxuyarkən riyaziyyat... düşkünü idi.... Qulaq asın, görün nə yazır : İllər sürətlə ötüb keçir elə bil dünən mən uşaqdım, Saşa isə dəcəl bir qız. İndi artıq biz uşaq deyilik, öz taleyimizi özümüz həll edə bilərik. Göndərdiyim şəklə diqqətlə bax. Görürsən biz necə xoşbəxtik. Mənim xoşbəxtliyimə sən də sevin.
No, he is numbering them himself. Yousif studied math at school... it was his weakness... Listen, see what he is writing: The years are passing quickly. It seems as if it was yesterday that I was a child and Sasha was a naughty girl. But now we are no longer children, we can forge our own destiny. Look closely at the photo that I have sent. You will see how happy we are. Be happy for me too.
Həbib: Boşboğazlıq edir.
He's talking nonsense.
Kərim: Başdan ayağa gopdur.
He is boasting.
Petya: Niyə, sən Yusifi tanımırsan? O əclafın biridir.
Why, you don't know Yousif? He is vile.
Həbib: O sənə yedirtmək istəyir ki, guya Saşa ilə sevişirlər.
He wants to give you this message, that he and Sasha are in love.
Petya: Doğrudur.
This is true.
Kərim: Bəs, Saşa nə yazır?
But, what does Sasha write?
Bəxtiyar: Konservatoriyaya nə vaxt girəcəyimi soruşur.
She is asking when I am going to enter the Conservatory.
Petya: Bax, bu lap ağıllı sözdür.
Look, this is smart advice.
Kərim: Bəli.
Yes.
Bəxtiyar: Məncə adam harada çox xeyir verirsə, elə orada da işləməlidir. Mahnı, səs bunlar hamısı əylənmək üçündür.
In my opinion, if wherever a person gives the most benefit, that is where they should work. Song, singing - these things are just for fun.
Petya: Gəl, sən baş-ayaq vurma.
Come on, don't be down.
Həbib: Axı, səs var, səs var.
But, you have a good voice.
Kərim: Doğrudur. (Mir Həmid içəriyə girir)
This is true. (Mir Hamid comes in).
Mir Həmid: Yoldaşlar! Əziz və möhtərəm yoldaşlar! Əgər içərinizdə oxuyan, oynayan və yaxud bir şeyi çalmağı bacaran varsa təcili surətdə Sahil küçəsindəki kluba gəlsin. Rica olunur. Əziz yoldaşlar!
Friends! Dear and honorable comrades! If there are singers among you, dancers, or people who can play, come quickly to the club on Sahil Street. I am requesting this. Dear comrades!
Neftçi (qoca): Kim çalıb, oynamağı bacarır? Bir deyin görüm, uşaqlar. Hə?
Who plays, who knows how to dance? Speak up and let us see you guys. Yeah?
Neftçi (cavan): Bəxtiyar, ay Bəxtiyar, bu söz sənə aiddir.
Baxtiyar, oh Baxtiyar, this message concerns you.
Kərim: Oxu, Bəxtiyar. Qoy, hamı bilsin ki, bizim briqadada oxuyan da var.
Sing Baxtiyar. Try, let everyone know that we have someone in our brigade who sings.
Bəxtiyar: Ehh.
Ahh.
Petya: Niyə özgə klubda oxusun? Öz klubumuza nə gəlib ki?
Why should he sing in the other club? What's wrong with our club?
Həbib: Görəsən, adamları o kluba niyə belə təcili çağırırlar?
I wonder, why are they calling people to go urgently to this club?

No comments: