Saturday, September 22, 2012

Bəxtiyar - Scene 4 & 5


The young Baxtiyar writes Rza Dayi about the children's plans. He will go to work on the oil platforms, Sasha and Yousif will continue their studies. This fades into a scene with the grown-up Baxtiyar at work, a scene largely taken up by the song "Dörd Dost". Scene 5 is in the evening. The young oil workers are dressed in black suits and white shirts, heading for a dance. Sasha pulls Baxtiyar onto the dance floor, much to Yousif's annoyance. Bəxtiyar (uşaq): Əzizim Rza dayı, mən bu yaxınlarda sənət məktəbini qurtarıb buruqda işləməyə başlayacağam. Saşa və Yusif doqquzuncu sinifdə oxuyurlar. Bizə bağışladığınız fotoşəklə baxarkən tez-tez sizi yadımıza salırıq.
Dear Uncle Rza, not long ago I finished art school and I am going to start working on the [oil] wells. Sasha and Yousif are studying in the 9th class. When looking at the photo that you presented us with, we are often reminded of you.
Bəxtiyar: Danışan Bəxtiyar Muradovdur. Bəli, bəli Bəxtiyar Muradov. Neft çıxdı. Qiyamətdir, əla neftdir. Şokolaaad kiimi.. Gedək, uşaqlar.
Baxtiyar Muradov speaking. Yes, yes Baxtiyar Muradov. The oil has come up. It is excellent, perfect oil. Like chocolate... [singing]. Let's go guys [lit., kids].
Dostlar: Gedək.
Let's go.
[Scene 5]
Bəxtiyar: Uşaqlar, gecikirik. Gəlin, qaçaq.
Guys, we're late. Come on, let's run.
Saşa: Salam, uşaqlar.
Hi guys.
Petya: Salam!
Hello!
Kərim: Salam!
Hello!
Bəxtiyar: Salam!... Salam Yusif, çoxdandır görüşmürük.
Hello!... Hi Yousif. I haven't seen you for a long time.
Yusif: Hə, çoxdandır.
Yeah, it's been a long time.
Saşa: Bəxtiyar, bəs nə eləyək?
Baxtiyar, but what should we do?
Yusif: Niyə dayanmışıq? Gedək, oynayaq.
Why are we standing around? Come on, let's dance.
Saşa: Hə, doğrudan da. Niyə dayanmışıq.
Yeah, you're right. Why are we standing around.
Petya: Hələlik!
See you soon!
Həbib: Gedək, oynayaq!
Come on, let's dance!
Yusif: Rica edirəm.
May I request [this dance]?
Bəxtiyar: Yaxşıdır, eləmi, Saşa?
Things are going well Sasha?
Saşa: Yaxşıdır.
Good.
Bəxtiyar: De görüm, planın nədir, geoloq?
So tell me, what are your plans geologist?
Saşa: Əvvəlki kimi, Moskva, universitet. Bəs sən necə, fikrini dəyişməmisən ki?
Like before, Moscow, university. But how are you, have you changed your mind?
Bəxtiyar: Yox, mən buruqda qalacağam.
No, I'm going to stay at the oil wells.
Saşa: Bəs oxumaq, konservatoriya?
But what about singing, the Conservatory?
Bəxtiyar: Eh, Saşa, heç məndən xanəndə çıxar?
Oh, Sasha, nothing's going to turn me into a khanende.
Saşa: Yaxşı. Bəsdir, naz eləmə. Özün yaxşı bilirsən. Professor Rəcəbov da həmişə səni xəbər alır.
Good. Enough, don't tease. You know very well. Professor Rajabov is always asking about you.
Bəxtiyar: Yaxşı bilirəm, bu sənin işindir.
I know that, this is your business.
Saşa: Bunun fərqi yoxdur. Mütləq Rəcəbovun yanına getməlisən. Eşitdin? Həə? Xahiş edirəm. Mənim xatirəm üçün.
That doesn't make any difference. Absolutely you have to go meet Rajabov. Are you listening? Huh? I am begging you. Do it for me.
Bəxtiyar: Mən səni həmişə görəndə...
Always when I see you...
Saşa: Aralığa söz qatma. Gedəcəksən elə mi?
Don't change the subject. Are you going to go?
Bəxtiyar: Yaxşı, arxayın ol gedərəm.
OK, I assure you I will go.
Saşa: İndi biz artıq uşaq deyilik.
We aren't kids anymore.
Bəxtiyar: Təəssüf.
Unfortunately.
Saşa: Böyüdüyümüz üçün?
For being adults?
Bəxtiyar: Yox ayrılacağımız üçün.
No, for being parted.
Qız: Sizdən böyük bir xahişim var.
I need a big favor from you.
Yusif: Buyurun! Siz nə istəyirsiniz, bu saat yerinə yetirim.
Please! Whatever your desire, just let me fulfill it.
Qız: Elə isə dəqiqə başı ayağımı tapdalamayın... Niyə demirsiniz adınız nədir, hansı institutda oxuyursunuz.
Then don't step on my toes every minute... Why do you not tell me your name, which institution you are studying at.
Yusif: Mən oxumağa gedirəm, Moskvaya, ticarət məktəbinə.
I am going to study, I'm going to Moscow, to the school of commerce.
Qız: Elə bu saat?
Right now?
Yusif: Yox, sabah.
No, tomorrow.
Həbib: Yusuf, bir dəqiqə dayan!... Kimi axtarırsan?
Yousif, stop for a minute!... Who are you looking for?
Yusif: Heç kimi.
No one.
Kərim: Bəlkə Saşanı axtarırsan?
Maybe you are looking for Sasha?
Yusif: Bəli, Saşanı. Onunla sabah Moskvaya gedirik. Ona görə evə tez getməliyik. Bildin?
Yes, Sasha. We are going to Moscow tomorrow. So, we have to go home early. You understand?
Həbib: Bəs belə dee..
But, tell me this...
Yusif: Bəli.
Yes.
Həbib: Yusif, cibində on beş qəpikliyin varmı?
Yousif, do you have fifteen qapik in your pocket?
Yusif: Buyur! (Petya qəpiyi əyir və Həbibə verir. Həbib də Yusifə verir.)
Here you go! (Petya bends the coin and give it to Habib. And Habib gives it to Yousif.)
Petya: Bunu yadından çıxartma.
Don't forget this.
Yusif: Yaxşı, olsun.
Sure.
Petya: Olsun.
Done.
Kərim: Sualın var?
Any questions?
Yusif: Yox.
No.
Petya: Geriyə...
So long... [Lit., back...]

No comments: