Sunday, May 1, 2011

Essential verb list in Azerbaijani alphabet order

The following list is 12 pages long if printed on A4 paper. It lists commonly used verbs (infinitive), followed by the cases that they take. English translation follows. I have found learning verbs to be the most effective path to conversational Azerbaijani. 

acmaq (-) to feel hungry
açmaq (i) to open
ağlamaq (-) to cry
ağrimaq (-) to hurt
aldanmaq (-) to be deceived
aldatmaq (i) to deceive
alınmaq (-) to be bought
almaq (i dən) to buy
almaq (i dən) to get
almaq (i dən) to receive (a grade)      
anadan olmaq (də) to be born
anlamaq (i) to understand
aparmaq (i ə dən) to carry
aparmaq (i ə dən) to take
ardınca gəlmək (in) to follow
arıqlamaq (-) to lose weight
arzu eləmək (ə) to wish
arzulamaq (ə) to wish
asmaq  (i dən) to hang up
asqırmaq (-) to sneeze
atılmaq (ə) to be thrown
atılmaq (ə) to jump     
atılmaq (ə) to leap
atmaq (-) to throw away
atmaq (i ə) to throw   
axtarmaq (i də) to seek
ayrılmaq (dən) to disagree
ayrılmaq (dən) to part from
azalmaq (-) to decrease
bacarmaq (i) to be able to
bağışlamaq (i) to forgive
bağışlamaq (i) to give as a gift
bağlamaq (i) to close
bağlamaq (i) to lock
bağlamaq (i) to tie                  
baş vermək (-) to happen
baş vermək (-) to take place
başa düşmək (i) to understand
başa salmaq (i ə) to explain
başlamaq (ə) to begin
basmaq (i) to press
basmaq (i) to push
batmaq (ə də) to sink
baxmaq (ə) to look     
bərkitmək (i) to secure
bərkitmək (i) to tighten
bilmək (i) to know
bişirmək (i) to cook
bişmək (-) to bake
bişmək (-) to cook
boğulmaq (də) to drown
boğulmaq (dən) to suffocate
bölmək (i) to divide
borc almaq (dən) to borrow money
borc vermək (ə) to lend money
boşaltmaq (i ə) to empty
boşanmaq (dən) to get divorced
böyümək (-) to grow
böyütmək  (-) to grow up
böyütmək (i) to bring up
böyütmək (i) to rear (a child)
buraxmaq (i də) to let go
buraxmaq (i də) to release
burmaq (i) to curl
burmaq (i) to screw in
burmaq (i) to screw out
burmaq (i) to twist
cavab vermək (ə) to answer
cırılmaq (-) to be ripped
cırılmaq (-) to be torn
cırmaq (i) to rip
cırmaq (i) to tear
cummaq (ə) to jump on
cummaq (ə) to pounce
cummaq (ə) to rush to
çağırmaq (i ə) to call
çağırmaq (i ə) to summon
çalışmaq (ə) to try
çalışmaq (ə) to work at
çalmaq (də) to play (an instrument)
çalmaq (i) to beat (ingredients)
çap eləmək (i) to print
çap eləmək (i) to type
çaşdırmaq (-) to mislead
çaşdırmaq (i) to confuse
çaşmaq (-) to be confused
çaşmaq (-) to be mistaken
çatmaq (ə) to arrive
çatmaq (ə) to reach
çay dəmləmək (-) to make tea
çekmək (i) to weigh
çimmək (də) to bathe
çimmək (də) to swim
çıxartmaq (i dən) to extract
çıxartmaq (i dən) to take off  
çıxartmaq (i dən) to take out
çıxıb getmək (dən) to depart
çıxıb getmək (dən) to leave
çıxmaq (dən) to exit
çıxmaq (dən) to go out
çıxmaq (ə) to go on (trip, break)
çoxalmaq (-) to increase
dadına baxmaq (in) to taste
dalınca gəlmək (in) to follow
danışmaq (ə nən) to talk
danlamaq (i) to scold
danlamaq (i) to tell off
daramaq (i) to comb
darıxmaq (siz) to be bored
darıxmaq (ücün) to miss
daşımaq (i) to carry (large things)
daşımaq (i) to transport (large things)
davam etmək (ə) to continue
dayanmaq (də) to cease
dayanmaq (də) to stand
dayanmaq (də) to stop           
demək (i ə) to say
demək (i ə) to tell
dərs demək (ə) to teach
dəvət etmək (i ə) to invite
dəyişmək (i) to change
dəymək (-) to visit      
dəymək (ə) to be worth
dəymək (ə) to call on
dəymək (ə) to hit
dəymək (ə) to touch
dincəlmək (də) to rest
dincəlmək (də) to take a holiday
dişini yumaq (-) to brush teeth
dişləmək (i) to bite
doğramaq (i) to chop
dolanmaq (-) to live
dolanmaq (nən) to get along together
doldurmaq (i dən) to fill up
dönmək (ə) to turn
dostlaşmaq (nən) to make friends with
döymək (i) to beat
döymək (i) to hit
döymək (i) to pound  
dözmək (ə) to bear
dözmək (ə) to endure
dözmək (ə) to suffer
dua etmək (ə) to pray
durğuzmaq (i) to wake (someone) up
durmaq (də dən) to get up
durmaq (də dən) to stand      
düşmək (dən) to get off
düşmək (ə) to fall
düşmək (ə) to reach by phone
düşünmək (-) to consider
düşünmək (-) to think
düşünmək (-) to reason
düzəltmək (i) to fabricate
düzəltmək (i) to repair
eləmək (i) to do
eləmək (i) to dwell
eşitmək (i) to hear
etmək (i) to do
ev tutmaq (dən də) to rent (an apartment)
evlənmək (nən) to marry
əkmək (i də) to plant  
əkmək (i də) to sow   
əl vurmaq (ə) to touch
əməl eləmək (ə) to fulfill
əməl eləmək (ə) to obey (a law)
əmr etmək (ə) to command
əmr etmək (ə) to order
ərimək (-) to dissolve
ərimək (-) to melt
əsmək (-) to blow
əvəz eləmək (i nən) to substitute
əvəz eləmək (i nən) to replace
əyləşmək (də) to sit
əziyyət çəkmək (dən) to have trouble
əziyyət çəkmək (dən) to suffer
əziyyət çəkmək (dən) to take pains
əzmək (i) to crush
əzmək (i) to squash
fikir vermək (ə) to pay attention
fikirləşmək (-) to think           
gecikmək (ə) to be late
gəlmək (dən ə) to come
gətirmək (i ə dən) to bring
getmək (ə dən) to go
geyib baxmaq (i) to try on (clothes)
geyinmək (i) to put on (clothes)
geyinmək (i) to wear (clothes)           
gəzmək (də) to take a walk
girmək (ə) to enter
girmək (ə) to go in
gizlənmək (də) to hide
gizlənmək (i də) to hide (something)
göndərmək (i ə dən) to send  
görmək (i) to see        
görünmək (-) to appear
görünmək to seem
görüşmək (nən) to meet
göstərmək (i ə) to show
götürmək (i dən) to seize
götürmək (i dən) to take                    
goymaq (i ə) to put
gözləmək (i) to wait for
gülmək (ə) to laugh
gülmək (ə) to smile
hazırlamaq (i) to prepare (something)
hazırlaşmaq (ə) to get ready (to do smthing)
həll etmək (i) to solve
hirslənmək (ə) to get angry
hiss eləmək (i) to feel
hiss eləmək (i) to sense
hörmət eləmək (ə) to honor
hörmət eləmək (ə) to respect
xahiş etmək (dən) to request
xarab olmaq (-) to break
xarab olmaq (-) to rot
xatırlamaq (i) to recollect
xərcləmək (i) to spend (money)
xəstələnmək (-) to get sick
xidmət etmək (ə) to serve
xırdalamaq (i) to change money
xoşu gəlmək (dən) to like
xoşuna gəlmək (dən) to like
icazə almaq (dən) to get permission
icazə vermək (ə) to allow
icmək (i) to drink
idarə etmək (i) to rule
idarə etmək (i) to govern
idman eləmək (-) to exercise
imtahan görtürmək (dən) to give an exam
imtahan vermək (ə dən) to take an exam
inanmaq (ə) to believe
incimək (dən) to be offended
incitmək (i) to offend
iş görmək (-) to accomplish some work
işə götürmək (i) to hire
işləmək (də) to work
işlətmək (i) to use
istəmək (i) to want
istifadə eləmək (dən) to use
istirahət etmək (də) to be on vacation
istirahət etmək (də) to rest
itirmək (i də) to lose
iyləmək (i) to smell (something)
iylənmək  (-) to stink
iylənmək (-) to smell
iylənmək to spoil
iynə vurmaq (ə) to give an injection
keçirmək (i) to spend (time)
keçmək (-) to cease
keçmək (-) to end
keçmək (-) to pass
keçmək (-) to transpire
keçmək (dən) to go through
keçmək (dən) to move away from
keçmək (ə) to move toward
keçmək (i) to go across
kefi olmamaq (-) to be low in spirits
kəsmək (i) to cut
kirələmək (i) to rent (an apartment)
kirəyə qalmaq (-) to stay somewhere (renter)
kirəyə vermək (ə) to rent out
köcmək (dən ə) to move to a new home
kökəlmək (-) to gain weight
kömək eləmək (ə) to help
qaçmaq (ə) to run
qaldırmaq (i) to elevate
qaldırmaq (i) to lift up
qalib gəlmək (ə) to conquer
qalib gəlmək (ə) to defeat
qalmaq (də) to be left
qalmaq (də) to remain
qalmaq (də) to stay
qalxmaq (ə)
qalxmaq (ə) to climb
qalxmaq (ə) to wake up
qar yağmaq (-) to snow
qarışdırmaq (i) to mix
qarışdırmaq (i) to mix up
qarışdırmaq (i) to muddle
qarışdırmaq (i) to stir
qarşılamaq (i) to go meet
qarşılamaq (i) to greet
qarşılaşmaq (nən) to come across
qarşılaşmaq (nən) to run across
qaşımaq (i) to scratch
qayıtmaq (dən ə) to return
qaynatmaq (i) to boil
qaytarmaq (i ə) to return (something)
qəbul etmək (i dən) to accept 
qəbul etmək (i dən) to receive
qərara gəlmək (i) to come to a decision         
qərara gəlmək (i) to decide
qeyd elamək (i də) to celebrate
qeyd elamək (i də) to commemorate
qeyd elamək (i də) to note     
qırılmaq (-) to be broken
qırmaq (i) to break (something)          
qışqırmaq  to scream
qışqırmaq (-) to shout
qizartmaq (-) to be fried
qizartmaq (-) to blush
qizartmaq (-) to grow red
qızartmaq (i) to fry (something)
qızdırmaq (i) to warm up (something)
qızmaq to warm up
qol çekmək (ə) to sign
qonaq çağırmaq (i ə) to invite as a guest
qonaq gəlmək (ə) to come as a guest
qonaq getmək (ə) to go as a guest
qorumaq (i dən) to guard
qorumaq (i dən) to protect
qorxmaq (dən) to be afraid of
qovmaq (i) to drive out
qovmaq (i) to turn out
qoymaq (i ə) to allow
qoymaq (i ə) to let
qulaq asmaq (ə) to listen
qurtarmaq (i də) to finish
qurtarmaq (i dən) to rescue
qurtarmaq (i dən) to save
qurtarmaq (i) to complete
qurtarmaq (i) to end
qurtarmaq (i) to finish
qurumaq to become dry
qurutmaq (-) to dry
qurutmaq to wipe dry
qusmaq (-) to throw up
lazım olmaq (ə) to be needed
lovğalanmaq (-) to boast
lovğalanmaq (-) to brag
mahnı oxumaq (-) to sing
mane olmaq (ə) to interfere with
mane olmaq (ə) to prevent
məcbur eləmək (i ə) to force
məsləhət görmək (ə) to advise
minmək (ə) to board
möhkəmlənmək (-) to become strong
müalicə eləmək (i dən) to treat (for an illness)           
müalicə olunmaq (dən) to be treated (for illness)
müayinə etmək (i) to examine
mübahisə etmək (nən) to argue
mühakimə etmək (i) to judge
narahat eləmək (i) to bother
narahat eləmək (i) to disturb
narahat olmaq (dən) to be worried
narazı olmaq (dən) to be displeased with
narazı olmaq (dən) to be dissatisfied with
nəfəs almaq (-) to breathe
nişanlanmaq (nən) to get engaged
oğurlamaq (i) to steal
olmaq (də) to be
olmaq (də) to happen
olmaq (də) to take place
oturmaq (də) to sit down
oxşamaq (ə) to look like
oxumaq (i) to read
oxumaq (i) to study
oyanmaq to wake up
oynamaq (nən) to dance
oynamaq (nən) to play
ödəmək (i ə) to pay
öldürmək (i) to kill
ölmək (-) to die
öpmək (i) to kiss
örtmək (i) to close
öskürmək (-) to cough
öyrənmək (i dən) to learn
öyrətmək (i ə) to teach
parıldamaq (-) to shine
parıldamaq (-) to sparkle
partlamaq (-) to explode
paylamaq (i ə) to distribute
pərt eləmək (i) to embarrass
pərt olmaq (-) to be embarrassed
peşman olmaq (ə) to regret
pis olmaq (-) to feel bad
pis olmaq (-) to feel sad
pisləşmək (-) to deteriorate
pisləşmək (-) to get worse      
pozmaq (i) to erase
pozmaq (i) to nullify
pozmaq (i) to violate
prob eləmək (i) to attempt
prob eləmək (i) to test
pul qazanmaq (-) to earn money
rast gəlmək (ə) to meet unexpectedly
rast gəlmək (ə) to run into (meet)
razı olmaq (dən) to be pleased with
razı olmaq (dən) to be satisfied with
razl olmaq (nən) to agree with
redaktə eləmək (i) to edit
rəhmətə getmək  to go to heaven
rəngləmək (i) to color
rəngləmək (i) to dye
rəngləmək (i) to paint
resept yazmaq (-) to write a prescription
sağalmaq (-) to get better
sağalmaq (-) to recover
salmaq (i ə) to drop
salmaq (i ə) to spread 
sancmaq (i) to sting
sarımaq (i) to bandage
sarımaq (i) to tie up
sataşmaq (ə) to make fun of   
sataşmaq (ə) to tease
satmaq (i ə) to sell
saxlamaq (i də) to keep
saxlamaq (i də) to preserve
saxlamaq (i də) to stop
saymaq (i) to consider
saymaq (i) to count
seçmək (i) to choose
seçmək (i) to pick out
seçmək (i) to select
səs salmaq (-) to make noise
səs vermək (-) to vote
sevinmək (-) to be glad
sevinmək (-) to be happy
sevmək (i) to love       
sifariş eləmək (ə i) to order
sığallamaq (i) to pet
sığmaq (ə) to fit
silmək (i) to dry
silmək (i) to erase
silmək (i) to wipe
sındırmaq (i) to break (something)
sınmaq (-) to be broken
sınmaq (-)to break
siqaret çəkmək (-) to smoke a cigarette
söhbət eləmək (nən) to chat
söhbət eləmək (nən) to converse
söndürmək (i) to put out (a light)       
söndürmək (i) to turn off       
sönmək (-) to go out (fire)
soruşmaq (dən) to ask
soymaq (i) to peel       
soyumaq (-) to cool down
soyunmaq (i) to take off (clothes)
soyuq dəymək (ə) to get a cold
söz vermək (ə) to promise
sözə baxmaq to obey (a person)
süpürmək (i) to sweep
sürmək (i ə) to drive
sürüşmək (-) to slip
susuzlamaq (-) to get thirsty
şəkil çəkmək (-) to draw
şəkil çəkmək (-) to take a picture
şikayət etmək (dən) to complain
şişmək (-) to get fat
şişmək (-) to swell
tanımaq (i) to be acquainted with      
tanış gəlmək (ə) to be familiar
tanış olmaq (nən) to be introduced
tapmaq (i dən) to find
tapşırmaq (i ə) to commission
tapşırmaq (i ə) to entrust
tapşırmaq (i ə) to charge
taxmaq (i) to put on (an accessory)    
təbrik eləmək (i) to congratulate
təəccüblənmək (ə) to be surprised
təklif eləmək (i ə) to offer
təklif eləmək (i ə) to propose
tələsmək (ə) to hurry
tələsmək (ə) to rush
təmir etmək (i) to remodel     
təmir etmək (i) to repair
təmizləmək (i) to clean
tərcümə etmək (i) to translate
tərifləmək (i) to compliment
tərifləmək (i) to praise
tərk etmək (i) to abandon
tərk etmək (i) to leave
tərləmək (-) to sweat
tərpənmək (-) to move
tərpənmək (i)
teşəkkür etmək (ə) to thank
təsəvvür etmək (i) to imagine
təsəvvür etmək (i) to picture
təsir etmək (ə) to affect
təsir etmək (ə) to influence
təşkil etmək (i) to arrange
təşkil etmək (i) to organize
təsvir etmək (i) to describe
tikmək (i) to build      
tikmək (i) to sew        
tökmək (i ə) to pour
toxunmaq (ə) to touch
tutmaq (i dən) to catch
udmaq (i) to beat
udmaq (i) to swallow
udmaq (i) to win
uduzmaq (ə) to be defeated
uduzmaq (ə) to lose
unutmaq (i) to forget
utanmaq (dən) to be (a) shy (person)
utanmaq (dən) to be embarrassed
utanmaq (ə) to act shy
uyğun gəlmək (ə) to be  appropriate  
uyğun gəlmək (ə) to suit
uzanmaq (-) to get longer
uzanmaq (-) to lie down
üçmaq (ə) to fly
ümid eləmək (ə) to hope
ürek-direk vermək (ə) to cheer up
ürek-direk vermək (ə) to encourage
ürəyi bulanmaq (dən) to be nauseated
üşümək (-) to be cold
üşümək (-) to shiver
ütüləmək (i) to iron
üzmək (də) to swim
üzr istəmək (dən) to apologize
üzr istəmək (dən) to beg pardon
üzünü çəkmək to put on makeup
üzünü qırxmaq (-) to shave
vermək (i ə) to give
vurmaq (i) to beat
vurmaq (i) to hit
yadına düşmək (-) to remember (suddenly)
yadına salmaq (i) to recall
yadına salmaq (i) to remember
yadına salmaq (i) to remind
yadında çıxmaq (i) to forget
yadında olmaq (-) to remember          
yadında saxlamaq (i) to not forget
yadında saxlamaq (i) to remember     
yağış yağmaq to rain
yalan danışmaq (-) to lie
yalvarmaq (ə) to beg
yalvarmaq (ə) to entreat
yandırmaq (i) to light
yandırmaq (i) to turn on
yanmaq (-) to be on fire
yanmaq (-) to burn
yapışmaq (dən) to hold on to
yapışmaq (ə) to stick
yapışmaq (i ə) to glue
yapışmaq (i ə) to stick (something)
yaraşmaq (ə) to go with
yaraşmaq (ə) to suit
yaşamaq (də) to live
yatmaq (də) to sleep
yaxınlaşmaq (ə) to approach  
yaxınlaşmaq (ə) to draw near
yaxşılaşmaq  (-) to improve
yaxşılaşmaq (-) to get better
yazığı gəlmək (ə) to feel sorry for
yazmaq (i ə) to write
yemək  (i) to eat
yerləşdirmək (i də) to accommodate
yerləşdirmək (i də) to place
yerləşdirmək (i də) to put away
yığışdırmaq (i) to gather into a bundle
yığışdırmaq (i) to pack up
yığışdırmaq (i) to straighten up
yığışdırmaq (i) to tidy up
yığışmaq (də) to assemble                  
yığışmaq (də) to gather together
yığmaq (i) to collect
yığmaq (i) to gather
yığmaq (i) to pick
yıxılmaq (dən ə) to fall down (a person)
yorulmaq (dən) to get tired
yoxlamaq (i) to check
yoxlamaq (i) to correct
yumaq (i) to wash
zarafat etmək (-) to joke
zədələmək (i) to hurt (someone)
zədələnmək (-) to be hurt
zəhləsi getmək (dən) to hate
zəng elamək (ə) to phone

No comments: