Sunday, August 14, 2011

Case endings for pronouns

Personal and demonstrative pronouns take case endings. However, when they end in a vowel, the buffer letter is n, not y.


mən, mənim, mənə, məni, məndə, məndən

sən, sənin, sənə, səni, səndə, səndən
o, onun, ona, onu, onda, ondan
biz, bizim, bizə, bizi, bizdə, bizdan
siz, sizin, sizə, sizdə, sizdən
onlar, onların, onlara, onları, onlarda, onlardan

bu, bunun, buna, bunu, bunda, bundan
bunlar, bunların, bunlara, bunları, bunlarda, bunlardan

No comments: